Ediția 2013

Descriere conferință

Conferinţa internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii” îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: ştiinţe ale comunicării, științe ale educației, ştiinţe politice, filosofie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Trei avantaje principale oferă conferinţei o poziţionare inedită:

1. Posibilitatea de a contribui cu lucrări ştiinţifice pe subiecte foarte variate, fiecare temă oferind deschideri generoase spre numeroase subiecte de nişă, care se vor regăsi în mai multe secţiuni.

2. Posibilitatea de a publica lucrările, în funcţie de cinci niveluri calitative (Proceedings ISI, editură internaţională, revistă ştiinţifică indexată BDI, editură universitară – cu volumul conferinței inclus în șase biblioteci KVK și 15 biblioteci universitare și publice românești, editură locală).

3. Colaborarea între domeniile de expertiză ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Științe ale Edicației, Facultatea de Sociologie și Psihologie din Universitatea de Vest şi Casa Corpului Didactic Timişoara, un parteneriat strategic de valorificare colaborativă a preocupărilor cadrelor didactice, cercetătorilor din învăţământul superior şi ale celor din învăţământul preuniversitar.

 

TEMATICA GENERALĂ

Oferă şase direcţii principale de explorare, fiecare dintre ele permiţând abordări interdiciplinare, ce pot fi cuprinse în mai multe paneluri.

     1.  Comunicare profesionalizată. Tema va fi ilustrată de o serie de paneluri direcţionate spre cercetări pluridisciplinare pornind de         la tipuri şi forme ale comunicării strategice, relaţii publice, publicitate, informare şi documentare, jurnalism specializat.

2. Formal şi nonformal în educaţie. În prezent, asistăm la trecerea de la transmiterea de cunoştinţe, la formarea competenţelor cheie. Concomitent asistăm la derularea continua a unui proces de evaluare internaţională a sistemelor de educaţie. Această temă este dedicată, mai ales, cadrelor didactice şi bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar care doresc să comunice rezultatele muncii lor de explorare a metodelor neconvenţionale în educarea elevilor şi a relaţiei acestora cu metodele canonice.

3. Strategii de incluziune socială prin şcoală. Rolul  major al şcolii este de a dezvolta şi susţine incluziunea socială, accesul nediscriminatoriu la informaţie, cunoaştere, educaţie, în contextul actual al globalizării şi al dezvoltării tehnologiilor de comunicare.  Ţinând cont de aceste aspecte, lucrările abordate în această secţiune pornesc de la strategii menite să suină şcolile şi bibliotecile în  promovarea incluziunii sociale şi exercitarea noului rol în societatea bazată pe cunoaştere.

4. Cetăţenie şi responsabilitate socială în era globalizarii. Tema poate fi abordată de către cercetători din domeniul ştiinţelor politice şi poate fi organizată în paneluri distincte dedicate democratizării, cetăţeniei şi participării politice, marketingului electoral, instituţiilor şi politicilor publice, toate acestea sub umbrela globalizării.

5. Relaţii internaţionale în societatea informaţională. Tema este dedicată cercetătorilor din domeniul relaţiilor internaţionale şi poate acoperi domenii de interes, precum analiza conflictelor internaţionale, drept internaţional, geopolitică, istoria relaţiilor internaţionale, studii de intelligence, management strategic.

6. Filosofie aplicată. Este tema generală dedicată cercetărilor din domeniul filosofiei care vor fi grupate, la rândul lor, astfel: filosofie practică, consiliere filosofică, gândire critică, metodologia cercetării filosofice, filosofia comunicării, filosofia imaginarului.

LIMBILE DE CONVERSAŢIE ALE CONFERINŢEI: engleza şi româna.

ADRESABILITATE

Pot trimite lucrări: cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători, bibliotecari, documentarişti, profesionişti ş studenţi în domenii care se subsumează temelor generale ale conferinţei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>